Uw besparing, onze zorg!

Zuigwagen tbv het legen van een olie-water-slibafscheider
OWS-zuigwagen aan het lossen op het depot

Het legen van een olie-water-slibafscheider mag en kan niet door iedereen zomaar uitgevoerd worden. Aan het legen van deze afscheidingsinstallatie is wet- een regelgeving verbonden. Op deze pagina wordt verder in gegaan op de volgende vragen:

 • Wat is een olie-water-slibafscheider
 • Hoe werkt een  olie-, water- en slibafscheider
  • De belangrijkste componenten
  • Toepassingen
 • Besluit Activiteiten Leefomgeving
 • De wet- regelgeving voor het onderhoud aan olie-afscheiders
 • Uw jaarlijkse lediging en controles goed inregelen?

Wat is een olie-water-slibafscheider?

Een olie-water-slibafscheider is een apparaat dat wordt gebruikt om olie, water en slib (OWS-systeem of olieafscheidingsinstallatie) van elkaar te scheiden in afvalwaterstromen. Dit type afscheider wordt vaak toegepast in industriële omgevingen waar vervuild water met olie- en slibdeeltjes wordt geproduceerd, zoals in garages, werkplaatsen, olieopslagfaciliteiten, en fabrieken. Het doel van de afscheider is om te voorkomen dat schadelijke stoffen zoals olie in het riool of het milieu terechtkomen.

Hoe werkt een olie-water-slibafscheider?

 • Inlaat van afvalwater: Het vervuilde water stroomt de afscheider binnen. Dit water bevat een mengsel van olie, water en slib.
 • Scheiding door zwaartekracht: De afscheider werkt meestal op basis van zwaartekracht. Omdat olie lichter is dan water, zal het naar de oppervlakte drijven, terwijl slib, dat zwaarder is dan water, naar de bodem zal zinken.
 • Olieopvang: De olie die naar de oppervlakte drijft, wordt opgevangen in een apart compartiment of door een mechanisme dat de olie van het wateroppervlak schraapt.
 • Slibopvang: Het slib dat naar de bodem zinkt, wordt verzameld in een slibvanggebied waar het kan worden verwijderd.

Afvoer van gezuiverd water: Het gezuiverde water, dat nu grotendeels vrij is van olie en slib, wordt via een afvoer uit de afscheider geleid. Dit water kan vervolgens verder worden behandeld of direct worden afgevoerd, afhankelijk van de vereisten.

Belangrijke componenten van een olieafscheider

 • Inlaat- en uitlaatkanalen: Voor de aanvoer en afvoer van water.
 • Schotten of compartimenten: Om de stroom van water te vertragen en de scheiding te bevorderen.
 • Olieopvangmechanisme: Voor het verzamelen van de opdrijvende olie.
 • Slibvanggebied: Voor het verzamelen van het bezonken slib.
 • Overloopsysteem: Om te voorkomen dat olie of slib in de wateruitlaat terechtkomt.

Waar vind je de OWS-putten

 • Industriële reiniging: Verwijderen van olie uit industriële afvalstromen.
 • Autowerkplaatsen: Behandelen van afvalwater van voertuigreparaties en -onderhoud.
 • Olietankstations: Voorkomen dat gemorste olie in het riool terechtkomt.
 • Maritieme industrie: Behandelen van bilgewater en andere oliehoudende afvalwaterstromen van schepen.

Olie-water-slibafscheiders zijn cruciaal voor milieubescherming en voldoen vaak aan strenge milieuvoorschriften om vervuiling te voorkomen en waterbronnen te beschermen.

Werkwijze Olieafscheiders ledigen en reinigen.

Uitleg Besluit Activiteiten Leefomgeving

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is een onderdeel van de Nederlandse Omgevingswet, die beoogt om de regels voor de fysieke leefomgeving eenvoudiger en samenhangender te maken. Het Bal vervangt een aantal bestaande regelingen en bevat specifieke regels voor activiteiten die invloed kunnen hebben op de leefomgeving. Deze activiteiten kunnen variëren van industriële en agrarische activiteiten tot het plaatsen van bouwwerken en het gebruik van grondstoffen.

De belangrijkste punten van het Bal (Besluit Activiteiten Leefomgeving) zijn:

 • Activiteiten en Vergunningen: Het Bal beschrijft welke activiteiten vergunningplichtig zijn, welke activiteiten gemeld moeten worden en welke vrijgesteld zijn van meldings- of vergunningplicht. Dit zorgt voor duidelijkheid voor bedrijven en burgers over wat ze moeten doen voordat ze met een bepaalde activiteit beginnen.
 • Voorschriften en Normen: Het besluit bevat gedetailleerde voorschriften en normen waaraan activiteiten moeten voldoen om negatieve effecten op de leefomgeving te minimaliseren. Dit betreft onder andere regels voor geluid, luchtkwaliteit, bodemkwaliteit, waterbeheer en afvalstoffen.
 • Eenvoudigere Procedures: Door regels te harmoniseren en te vereenvoudigen, wordt het makkelijker voor bedrijven en overheden om te begrijpen wat er verwacht wordt. Dit draagt bij aan een efficiëntere besluitvorming en minder administratieve lasten.
 • Handhaving en Toezicht: Het Bal legt ook vast hoe de handhaving en het toezicht op de naleving van de regels georganiseerd is. Dit is essentieel om ervoor te zorgen dat de regels effectief worden nageleefd en dat de leefomgeving daadwerkelijk beschermd wordt.

In het kort, het Besluit activiteiten leefomgeving vormt een cruciaal onderdeel van de Omgevingswet en draagt bij aan een geïntegreerde en duurzame aanpak van activiteiten die de fysieke leefomgeving beïnvloeden.

Wet- en regelgeving onderhoud olie-afscheiders en bedrijfsriolering

De wet- en regelgeving inzake het onderhoud en controle is afhankelijk van de milieubelastende activiteit van de desbetreffende inrichting. Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt in de type bodemvoorziening aan welke voorwaarden het onderhoud en keuren dient te voldoen.

 • Aaneengesloten bodemvoorziening (vloeistofkerend): Uitvoering conform NEN-EN 858/2
 • Vloeistof bodemvoorziening (vloeistofdicht): Uitvoering onder verantwoording van Deskundig Inspecteur (DI) conform SIKB 6700.
  • 1x per 6 jaar “VVV” (verklaring vloeistofdichte voorziening) op vloeistofdichte bodemvoorziening met “DI”.
  • 1x per 6 jaar* inspectie bedrijfsriolering met “DI” (Protocol 6703) i.c.m. lediging obas.
  • Optioneel: inspectie olieafscheider* NEN-EN 858/2 door “DI”als bijlage in “VVV”.

*NB: Voor het inspecteren van de bedrijfsriolering met een hydrologische meting dient de riolering vooraf gereinigd te worden. Hiervoor moet ook de gehele olie-afscheidingsinstallatie geledigd worden. In de praktijk zal er dus vaak gekozen worden de bedrijfsriolering en vloeistofdichte bodemvoorziening een jaar eerder, gelijktijdig met de 5-jaarlijkse inspectie van de olieafscheider, te inspecteren om extra kosten te voorkomen.

Het legen van de olie-water-slibafscheider ook goed inregelen?

INKOPER MKB kan uw onderneming ontzorgen in het onderhoud en de controle van de olie-water-slibafscheider i.s.m. Van der Velden. Check hier voor meer informatie op

James Auto Service

Doordat wij aangesloten zijn bij James Autoservice, zijn wij bekend geraakt met INKOPER MKB. Als autobedrijf staan wij voor het leveren van goede kwaliteit, redelijke prijzen en een snelle service. INKOPER MKB heeft ons middels hun Besparingsscan overtuigd om de facilitaire zaken via hen te laten verlopen. In vergelijking met onze eigen leveranciers en voorwaarden, konden wij ruim € 2000,- besparen op het gebied van afval, industriële gassen, hefbrugonderhoud, bedrijfskleding en poetsdoeken.

In eerste instantie hebben wij gekozen om over te stappen voor de inzameling van afval en industriële gassen. We waren aanvankelijk huiverig om deze contracten uit handen te geven, maar INKOPER MKB heeft het tegendeel bewezen. Zij hebben onze bestaande contracten opgezegd en de nieuwe contracten tijdig en probleemloos ingeregeld. Waarbij INKOPER MKB staat voor de kwaliteit, scherpe tarieven en goede service.

Nu wij al vier jaar gebruikmaken van de diensten van INKOPER MKB, hebben wij het producten- en dienstenpakket van INKOPER MKB verder uitgebreid. Wij beschouwen de kostenbesparing en INKOPER MKB als aanspreekpunt voor onze vragen en opdrachten als een echte aanwinst voor onze bedrijfsvoering.

Marco Tiggelman, Autobedrijf Tiggelman B.V.

Wilt u weten of u kunt besparen? Vraag de gratis besparingsscan aan!