Uw besparing, onze zorg!

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

 1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst (“de Overeenkomst”) die door INKOPER B.V. h.o.d.n. INKOPER MKB middels het op de ommezijde ingevulde en ondertekende Contractformulier INKOPER MKB (“het Contractformulier”) met het op het Contractformulier vermelde bedrijf (“de Klant”) respectievelijk zijn rechtsopvolgers is aangegaan, alsmede op alle opdrachten, adviezen, diensten en andere werkzaamheden, die uit de Overeenkomsten voortvloeien of anderszins voor de Klant verricht worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Afwijking van deze Algemene Leveringsvoorwaarden is slechts mogelijk bij uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst.
 3. INKOPER MKB en de Klant worden hierna ook genoemd “Partij” en gezamenlijk “Partijen”.
 4. Eventuele (algemene) (inkoop) voorwaarden van de Klant zijn op de rechtsverhouding tussen INKOPER MKB en de Klant niet van toepassing.

2. Informatie betreffende INKOPER MKB

INKOPER MKB heeft de Klant voorafgaande aan het sluiten van de Overeenkomst de volgende informatie verstrekt:

 1. INKOPER MKB is een inkooporganisatie die ten behoeve van bij haar aangesloten Klanten inkoopinspanningen coördineert om inkoopsynergie te realiseren. Daartoe sluit INKOPER MKB met Klanten overeenkomsten zoals de onderhavige. Dit zijn bemiddelingsovereenkomsten als bedoeld in artikel 7:425 B.W.
 2. INKOPER MKB kan in dat verband tevens overeenkomsten sluiten met leveranciers (hierna: de ‘Leveranciers’). INKOPER MKB zal de Klant op eerste verzoek alle informatie daarover verstrekken, zoals is bepaald in artikel 7:418 B.W.

3. Toepasselijke Productgroepen

Deze Overeenkomst is van toepassing op de productgroepen, zoals aangegeven op het Contractformulier (“de Productgroepen”). Onder de Productgroepen wordt begrepen:

 1. Afval – alle afvalstromen
 2. Energie – gas en elektriciteit
 3. Telefonie – vast
 4. Telefonie – mobiel
 5. Onderhoud brandbeveiliging – brandblussystemen en preventie
 6. Onderhoud overheaddeuren – verplichte keuring en onderhoud
 7. Onderhoud hefbruggen en werkplaatsapparatuur – verplichte keuring en onderhoud
 8. Lasgassen – huur en wisselen/vullen gasflessen
 9. etc.

4. Verplichtingen van Partijen

 1. INKOPER MKB is verplicht zich naar beste vermogen in te spannen om voor de Klant optimale besparingen op de Producten te realiseren. Dit vergt samenwerking van Partijen. Partijen zullen zich daarom over en weer inspannen voor een nauwe samenwerking met betrekking tot de Producten en de aanverwante dienstverlening.
 2. Partijen zullen samenwerken volgens een gestandaardiseerde procesgang en streven naar verbeteringen binnen de huidige relatie.
 3. De Klant verplicht zich de Producten exclusief te betrekken van de Leveranciers. De Klant zal derhalve geen soortgelijke producten betrekken van andere derden dan de Leveranciers.
 4. De Klant verplicht zich geen commerciële relatie met (één van) de Leveranciers aan te gaan zonder de tussenkomst van INKOPER MKB. Indien de Klant andere producten of diensten dan de Producten van (één van) de Leveranciers afneemt gedurende de periode dat deze Overeenkomst van kracht is, zal de Klant INKOPER MKB daarover onverwijld informeren.
 5. Bij elke overtreding van de artikelen 4.3 en/of 4.4 verbeurt de Klant aan INKOPER MKB een boete van € 300,–.
 6. De eerste 2 jaar bedraagt het abonnementsbedrag het op de voorzijde van dit document overeengekomen bedrag, welke binnen 14 dagen na sluiten van der overeenkomst per automatische incasso ineens wordt afgeschreven of door Klant per factuur kan worden betaald aan INKOPER MKB. De klant is na 2 jaar jaarlijks een abonnementsbedrag verschuldigd. Zie hiervoor ook voorzijde. Abonnementstermijnen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum voldaan te worden. INKOPER MKB is vrij het abonnement voor volgende jaren op een ander bedrag vast te stellen; de Klant is dan vrij het contract tegen de ingangsdatum van het nieuwe tarief te beëindigen.

5. Berekening Definitieve INKOPER MKB Besparingsscan

 1. Om de definitieve INKOPER MKB Besparingsscan te kunnen berekenen dient de Klant de door INKOPER MKB opgevraagde informatie uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na ondertekening van deze Overeenkomst aan te leveren. Deze informatie betreft: facturen telefonie (niet ouder dan 2 maanden), jaarrekening energie en facturen afvalverwerking, naast eventuele andere specifiek door INKOPER MKB opgevraagde informatie.
 2. De besparing die wordt berekend in de INKOPER MKB Besparingsscan heeft betrekking op de eerste twee volledige jaren dat alle contracten via INKOPER MKB zijn geactiveerd. INKOPER MKB heeft geen kennis van looptijden van contracten van de Klant, tenzij deze door de Klant schriftelijk/per email aan INKOPER MKB zijn verstrekt. Hierdoor kan het voorkomen dat INKOPER MKB er tijdens het omzetten van het energie-, afval- of telefoniecontract van de Klant achter komt dat dit pas later kan worden overgezet. INKOPER MKB zal dit dan agenderen en het contract op de eerst mogelijke datum alsnog overzetten.

6. No Cure No Pay. Aansprakelijkheid. Garantie

 1. INKOPER MKB werkt No Cure No Pay. Op basis van definitieve INKOPER MKB Besparingsscan wordt bepaald of de door de INKOPER MKB accountmanager bepaalde minimale besparing kan worden gerealiseerd. Indien de Klant alle in artikel 5.1. bedoelde informatie tijdig heeft verstrekt én indien op basis daarvan blijkt dat de geschatte minimale besparing niét kan worden gerealiseerd, zal INKOPER MKB het abonnement binnen 30 dagen na het opstellen van de Definitieve Besparingsscan aan de Klant crediteren en wordt deze Overeenkomst ontbonden.
 2. INKOPER MKB fungeert uitsluitend als bemiddelaar tussen de Klant en de Leveranciers. INKOPER MKB is niet aansprakelijk noch maakt zich op enige wijze sterk voor de nakoming van de verplichtingen van de Leveranciers jegens de Klant. INKOPER MKB garandeert aan de Klant de terugbetaling van het abonnement als bedoeld in artikel 6.2. Verdere garanties worden door INKOPER MKB niet verstrekt.

7. Communicatie

 1. Overleg omtrent lopende orders, dienstverlening en de verdere gang van zaken zal naar behoefte plaats vinden tussen de Klant, INKOPER MKB en Leveranciers, toch zeker eens per halfjaar.
 2. In geval van geschillen tussen de Klant en een Leverancier, zal INKOPER MKB een bemiddelende rol vervullen en zich in redelijkheid inspannen om het geschil op een voor de Klant aanvaardbare wijze op te lossen.

8. Looptijd

 1. Deze Overeenkomst wordt aangegaan op de datum van ondertekening zoals op het Contractformulier vermeld voor de duur van 24 (vierentwintig) maanden en wordt na verloop van deze periode telkens stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 (twaalf) maanden, behoudens opzegging tegen het einde van een periode met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

9. Beëindiging Overeenkomst

 1. INKOPER MKB heeft het recht deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, indien:
  1. de Klant te kennen geeft haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst dan wel verplichtingen jegens een Leverancier niet, niet-tijdig of niet volledig te kunnen voldoen;
  2. de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel hiertoe een aanvraag of een eigen aangifte wordt gedaan, dan wel in geval van aanbieding van een akkoord buiten faillissement door de Klant;
  3. aan de Klant surseance van betaling wordt verleend, dan wel een verzoek daartoe wordt ingediend;
  4. de Klant tekort schiet in de nakoming van enige op grond of uit hoofde van deze Overeenkomst op hem rustende verplichting, en de betreffende tekortkoming niet binnen 30 dagen na ingebrekestelling door INKOPER MKB is opgeheven.
 2. Bij opzegging als hiervoor bedoeld, heeft en behoudt INKOPER MKB het recht om vergoeding van de volledige door hem geleden en te lijden schade te vorderen en/of tegelijkertijd aanvullende schadevergoeding te vorderen.

10. Geheimhouding

 1. Partijen verbinden zich zowel tijdens, als ook na beëindiging van de overeen komst, strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen ten aanzien van alles wat hen in het kader van deze Overeenkomst bekend mocht worden over de organisatie van de ander en de door hen ontvangen gegevens, documenten en materialen. Partijen zullen alle redelijkerwijs van hen te vergen maatregelen treffen teneinde deze vertrouwelijkheid te verzekeren.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid verplichten Partijen zich om gegevens en informatie welke hen uit hoofde van deze Overeenkomst ter beschikking komt uitsluitend te gebruiken voor de nakoming van hun verplichtingen voortvloeiende uit deze Overeenkomst.
 3. Partijen zullen hun personeel en door hen ingeschakelde derden verplichten dezelfde geheimhoudingsbepalingen jegens de andere Partij na te leven.

11. Slotbepalingen

 1. Elke aan de Overeenkomst aangehechte bijlage vormt één geheel met deze Overeenkomst en is onlosmakelijk daarmee en met andere bijlagen verbonden. Een verwijzing naar deze Overeenkomst omvat derhalve automatisch tevens een verwijzing naar de bijlagen.
 2. Indien een of meer bepalingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig of niet afdwingbaar blijk(t)(en), dan wel door een rechter of een ander autoriteit geheel of gedeeltelijk nietig word(t)(en) verklaard, blijft de overeenkomst voor wat betreft de overige bepalingen en het overige deel van de betreffende bepaling(en) volledig van kracht. De nietige of niet-afdwingbare bepaling(en) zal/zullen door Partijen worden vervangen door (een) bepaling(en), die beantwoord(t)(en) aan de bedoeling van Partijen en wel rechtsgeldig en afdwingbaar zal zijn.
 3. Indien de Klant na schriftelijke aanmaning in gebreke blijft met de betaling van hetgeen hij uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd is, is de Klant aan INKOPER MKB een incassokostenvergoeding verschuldigd conform het dan geldende Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 5. Alle geschillen welke tussen Partijen mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg (zullen) zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij enige regel van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst.

Het fijne aan INKOPER MKB vind ik dat ze niet eenmalig met een goede deal komen, maar zich voor je blijven inzetten. Na een besparing van ruim € 1.545,- op afval, energie en telefonie het eerste jaar, kunnen ze mijn bedrijf nu nog eens € 950,- aan extra besparingen brengen. Dit door vaste telefonie nog verder te verbeteren en daarnaast mobiele telefonie en onderhoud hefbruggen voor mij op te pakken.

Schoon Automotive

Willem Schoon, Schoon Automotive

Wilt u weten of u kunt besparen? Vraag de gratis besparingsscan aan!